Petržalka poskytuje aj jednorazovú výpomoc školákom a predškolákom

V prvom polroku poskytla samospráva výpomoc viac ako stovke seniorov a poberateľov invalidného dôchodku, pričom 39 z nich navštevovalo aj sociálnu výdajňu. Príspevok na stravu poberateľom starobného a invalidného dôchodku dostalo 380 seniorov a invalidných obyvateľov Petržalky. Sociálnu výpomoc ďalej poskytla aj takmer sto päťdesiatim jednotlivcom a stovke rodín. Až 61 petržalských rodín s nezaopatrenými deťmi navštevovalo sociálnu výdajňu. V druhom polroku už tradične rozšíri okruh pomoci rodičom, ktorých príjem je na hranici životného minima a ich deti nastupujú do školy alebo do predškolského zariadenia.

Začiatok každého školského roka je značnou záťažou na rodinný rozpočet. To sa týka nielen školákov, ale aj predškolákov, ktorým je potrebné zabezpečiť všetko potrebné od prezuviek až po farbičky. Nie vždy však rodina môže jednorazovo zo svojho rozpočtu vyčleniť pre dieťa takúto veľkú sumu. Aj preto Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytuje v rámci svojho sociálneho programu jednorazovú výpomoc vo forme poukážky pre rodičov detí nastupujúcich do školy alebo predškolského zariadenia. Poukážku môžu využiť nielen na nákup školských pomôcok, ale aj oblečenia a obuvi. Táto forma pomoci je určená rodinám, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima, alebo rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Okrem toho si rodičia respektíve zákonní zástupcovia môžu požiadať o dotáciu na stravu a aj školské potreby od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. O dotáciu pre nezaopatrené dieťa môžu požiadať prostredníctvom miestneho úradu – podmienkou je, aby dieťa navštevovalo školu alebo školské zariadenie na území Petržalky. O dotáciu je potrebné požiadať dva razy do roka – do konca júla na 1. polrok a do 31. decembra na 2. polrok príslušného školského roka. Ak rodič požiada o dotáciu až v priebehu roka, musí rátať s tým, že mu bude priznaná až o dva mesiace. Ďalšou formou pomoci mestskej časti rodinám je aj možnosť využívať služby Sociálnej výdajne, ktorú petržalská samospráva zriadila ako prvá v Bratislave. Obyvatelia Petržalky môžu jej služby využívať od roku 2011 a v súčasnosti je výdajňa otvorená každý pracovný deň. Sortiment ponúkaného tovaru je rôzny a zamestnanci ho každý deň dopĺňajú. Základom sú mliečne výrobky, cestoviny, ryža, údeniny, zelenina, ovocie, pochutiny a pod. Jednotlivcom a rodinám je pomoc priznaná na dobu pol roka.

Petržalčanom poskytuje mestská časť pomoc najmä formou nákupných poukážok, za ktoré si môžu kúpiť všetky potraviny okrem kávy, alkoholu a tabakových výrobkov, ale aj drogériu, kozmetiku, ošatenie, obuv, školské potreby a pod. Okrem tohto „sociálneho kupónu“ si môžu požiadať aj o „zdravotný kupón“, ktorý slúži na nákup liekov, výživových doplnkov a zdravotných potrieb. V mimoriadnych situáciách môže samospráva poskytnúť aj finančnú hotovosť alebo výpomoc formou prevodu (napr. na vybavenie osobných dokladov, liečenie, úhradu obedov či nájomného). Poberateľom starobného a invalidného dôchodku poskytuje mestská časť príspevok na stravu. V súčasnosti poberá tento príspevok takmer 380 stravníkov v celkovej výške takmer štyri tisíc eur za mesiac. Oddelenie sociálnych vecí vykonáva aj posudkovú činnosť pre občanov odkázaných na sociálnu službu. Jedná sa o fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Taktiež poskytuje posudkovú činnosť pre opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. V prvom polroku posúdili zamestnanci oddelenia 294 Petržalčanov. Okrem týchto činností pracovníci pravidelne monitorujú bezdomovcov a lokality, v ktorých sa zdržiavajú a poskytujú im sociálne poradenstvo priamo v teréne. K dnešnému dňu eviduje petržalská samospráva 177 bezdomovcov.

Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytuje sociálnu výpomoc podľa schválených Zásad o poskytovaní sociálnej pomoci v čase náhlej núdze a podľa Smernice o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni.

web od 2day