Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

„Keď som bola malé päťročné dievčatko, do škôlky som sa tešila na milú, nápomocnú, kamarátsku, trpezlivú a usmiatu pani učiteľku. Pamätám si ako s nami cvičila, lepila margarétky, vždy mala pre nás milé slovo, a pre mňa aj pohladkanie po líci, keď mi bolo clivo. Táto pani učiteľka ovplyvnila moje rozhodnutie pri výbere strednej školy a môjho povolania. Teraz sme sa stretli, avšak ako kolegyne.“

Takto si na svoju nezabudnuteľnú a stále aktívnu učiteľku pani Helenu Vulganovú zaspomínala bývalá žiačka Lucia Závodná, keď posielala na mestskú časť návrh na jej ocenenie prestížnym titulom Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Spolu s ďalšími dvoma učiteľkami, Máriou Benkovskou a Boženou Zakovou, si mala prevziať zaslúžený titul. Zo zdravotných dôvodov sa však nemohla zúčastniť, a tak titul v jej mene prevzala kolegyňa z materskej školy.

Slávnostné stretnutie pedagógov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2015 sa konalo 25. marca v sobášnej sieni CC Centra na Jiráskovej ulici. Z rúk zástupcu starostu Jána Bučana si ocenenie Učiteľ roka 2014 prevzalo 7 petržalských pedagógov za dosiahnuté mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti, vo výchove a vzdelávaní, v oblasti mimoškolskej činnosti, za mimoriadne výsledky v práci s nadanými a talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, za výsledky, ktorými naši učitelia a vychovávatelia prispeli nielen k rozvoju ich základných či materských škôl, ale aj k rozvoju regionálneho školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Základnou školou roka sa stala ZŠ Tupolevova, ktorá od roku 2008 zvýšila počet žiakov o 65% a v súčasnosti je druhou najväčšou školou v pôsobnosti mestskej časti. Vyprofilovala sa na školu ponúkajúcu kvalitný školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych triedach. Veľkú starostlivosť venuje aj talentovaným a nadaným žiakom bohatou ponukou záujmovej činnosti s osobitným zameraním na tanec a šport. Ocenenie si prevzal riaditeľ školy Miroslav Cisár spolu s pani zástupkyňami Júliou Melčákovou a Jankou Hontiovou.

V tomto roku si po druhýkrát prevzala titul aj najúspešnejšia materská škola. Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že deti bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny – jedna sa učí pomáhať slabším kamarátom, prejaviť empatiu a druhá sa učí ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať.

Titul „Učiteľ roka 2014“ získali:

IMG_7284 Helena Valentíková (MŠ Iľjušinova)
Je nepretržite už 20 rokov zástupkyňou riaditeľky MŠ Iľjušinova. Aktívne participuje na národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva zameranom na inováciou predprimárneho vzdelávania. Vynikajúce úspechy dosahuje v rozvoji spolupráce s Materskou školou Srdíčko z Pardubíc. S deťmi sa zapojila do celoslovenských súťaží Nakresli svojho Integráčika a The School dance 2014. Svojim zanietením, vrúcnym a láskavým prístupom k deťom povýšila svoje povolenie na poslanie.
 

IMG_7287 Ivana Krovinová (MŠ Holíčska)
Pracuje v materskej škole Holíčska už 25 rokov. Je autorkou tematických krátkodobých projektov (Šarkaniáda, Snehuľkovia, Bratislava moje mesto). So svojimi deťmi realizuje projekty Daruj knihu, Malí ochranári, Od húsenice k motýľom, Veselé zúbky… Materskú školu prezentuje organizovaním tematických výstav výtvarných prác detí. Dosahuje vynikajúce výsledky v spolupráci s rodičmi.

 

 

IMG_7293 Ľubica Belačeková (MŠ Röntgenova)
Už 16 rokov pôsobí v MŠ Röntgenova. V práci s deťmi aktívne využíva digitálne hračky, digitálne edukačné programy ako sú RNA, Tux Paint. U detí cieľavedome rozvíja hodnotiace a sebahodnotiace kompetencie k čomu okrem iného využíva aj moderné učebné pomôcky Logico primo a autokorektívne karty. Svojim láskavým prístupom si získala srdcia nielen detí, ale aj rodičov.

 

 

IMG_7298 Mgr. Darina Kováčechová (ZŠ Tupolevova)
Pôsobí ako učiteľka už 21 rokov. Pre svojich žiakov pripravuje vlastné výukové interaktívne materiály. Na hodinách využíva informačno-komunikačné technológie a edukačné portály napr. Virtuálna knižnica, Datakabinet. Je administrátorkou školy pre edukačné portály, pracuje v projektových tímoch Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí, Tanec v duši. Svoje skúsenosti publikuje v odbornej literatúre, časopisoch, webových stránkach pre učiteľov, celoštátnych a regionálnych printových médiách.

 
IMG_7315 Ing. Nadežda Jarábková (ZŠ Holíčska)
30 rokov napĺňa svoje poslanie učiteľky. Ako vedúca predmetovej komisie koordinuje prácu učiteľov anglického jazyka a svoju činnosť smeruje ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Pozornosť venuje najmä mladým začínajúcim učiteľom, ktorým odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti. Vytvorila vlastné gramatické cvičenia a testy, jej žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach všetkých úrovní olympiád v anglickom jazyku.

 
IMG_7324Mgr. Jana Davidová (ZŠ Prokofievova)
Pani učiteľka Davidová 37 rokov odovzdáva svoje vedomosti a múdrosť žiakov základných škôl. So svojimi žiakmi komunikuje aj prostredníctvom portálu Bez kriedy uplatňuje nové vlastné nápady, metódy zážitkového vyučovania a skupinovej práce. Je autorkou metodického materiálu na vyučovanie regionálnej výchovy. Zapája svojich žiakov do súťaží a pripravuje pre nich testy v oblasti čitateľskej gramotnosti. Zapojila sa do pilotného projektu Športové poukazy pre športové zväzy, koordinuje projekty Petržalka v pohybe a Olympijský festival nádejí.

 
IMG_7330 Mgr. Štefan Lukačovič (ZŠ Nobelovo námestie)
Už 43 rokov pôsobí ako učiteľ, z toho 25 rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa tejto školy. Vo svoje pedagogickej práci efektívne uplatňuje svoje dlhoročné skúsenosti, aktívne používa moderné vyučovacie metódy, interaktívnu tabuľu, využíva digitálny vzdelávací obsah na portáli Planéta vedomostí. Je koordinátorom projektu Škola podporujúca zdravie, koordinuje spoluprácu s Domovom dôchodcov, v rámci ktorej vedie žiakov k prosociálnemu cíteniu a úcte k starším. Talentovaných žiakov pripravuje na súťaže Technickej olympiády, Bratislava moje mesto, kde jeho žiaci dosiahli vždy popredné umiestnenia.

Titul „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ získali:

Helena Vulganová (navrhovateľ:Lucia Závodná)
„Pani učiteľka Helena Vulganová pracovala v materskej škole 50 rokov a z toho 18 rokov bola riaditeľkou bývalej Materskej školy na Zikovej ulici. Svojej práci sa venuje ešte aj dnes a s láskou vychováva a vzdeláva malých škôlkarov. Keď som bola malé päťročné dievčatko, do škôlky som sa tešila na milú, nápomocnú, kamarátsku, trpezlivú a usmiatu pani učiteľku. Pamätám si ako s nami cvičila, lepila margarétky, vždy mala pre nás milé slovo, a pre mňa aj pohladkanie po líci, keď mi bolo clivo. Táto pani učiteľka ovplyvnila moje rozhodnutie pri výbere strednej školy a môjho povolania. Teraz sme sa stretli, avšak ako kolegyne. Pani Vulganovej pribudli rôčky, ale ja a aj naše deti – škôlkari ju vnímajú ako pokojnú, optimistickú, dobrú babičku, ktorá má iskru v očiach, úsmev na perách a žne výsledky svojej celoživotnej práce. Pani učiteľka Vulganová, ďakujeme Vám za Vašu celoživotnú pedagogickú činnosť.!

Mária Benkovská (navrhovateľ: Ivica Podhradská)„V živote sme sa stretli s mnohými učiteľmi, alebo učiteľkami, ale len niektorí v nás zanechali hlboké a trvalé spomienky. Neodovzdali nám len vedomosti, ale aj kus svojho srdca, lásku, pohladenie, ale i zdvihnutý prst, keď to bolo potrebné. Takou pani učiteľkou bola i pani Mária Benkovská. Prvýkrát som sa s ňou stretla pred 50-timi rokmi v Základnej škole Jazmínova v starej Petržalke. Bola mladučká, najkrajšia v škole, pre nás maličkých naša princezná. Učila nás iba rok, pretože sa chystala na najkrajšiu úlohu ženy, na úlohu matky. Po návrate z materskej sme my už boli na druhom stupni, ale pani učiteľka sa o nás zaujímala stále. Keď som nastúpila do svojho prvého a doteraz jediného zamestnania v ZŠ Lachova, stretli sme sa opäť, už ako kolegyne. Denno-denne mi pomáhala cennými radami, tešila sa z úspechov, povzbudzovala pri neúspechu. Dnes je už na zaslúženom odpočinku, ale stále sa zaujíma o svojich žiakov a snaží sa im aj teraz po mnohých rokoch pomáhať. Som rada, že som mala možnosť spoznať pani učiteľku, dobrého človeka s veľkým srdcom, do ktorého sme sa všetci zmestili. Nikdy na ňu nezabudnem.“

IMG_7349

Božena Zaková (navrhovateľ: Erika Tomasová)
„V Petržalských novinách sme so synom čítali článok „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“. Po prečítaní článku sme skoro súčasne so synom vyslovili meno synovej triednej učiteľky zo základnej školy, pani učiteľky Boženy Zakovej. Pani učiteľka môjho syna učila v Základnej škole na Záporožskej ulici v Petržalke v rokoch 1987-1992. Bola jeho triednou učiteľkou a učila tu 34 rokov. Môj syn mal od malička zdravotné problémy, preto mal aj problémy so správaním. Ako žiakovi 4. triedy mu bola pani učiteľka triedna. Vedela si k nemu nájsť prístup, vedela mu pomôcť tak, že sa do školy tešil, vedela ako na každého žiaka, bola ich druhá mama, láskavá, ale i prísna keď bolo potrebné, dokázala pomôcť aj v najzložitejších žiackych životných problémoch, vždy s úsmevom a pochopením. Radi na ňu spomíname a želáme je ešte veľa zdravia a radosti zo života.“

IMG_7228 IMG_7251 IMG_7352

IMG_7385 IMG_7452 IMG_7458

web od 2day