Oznam – výrub stromov na Tematínskej ul.

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 20. 12. 2007 začal na základe žiadosti spoločnosti GLOBAL Plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na Tematínskej ulici na pozemkoch s parcel. č. 2844/8, 9, 10 a 18,

z dôvodu výstavby parkovísk.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

MilanFtáčnik
starosta

web od 2day