Katalóg otázok a odpovedí o Miestnom úrade Petržalka

1. Ako sa rieši situácia s ľuďmi bez domova v Petržalke? V okolí našej bytovky sú nasťahovaní a robia neporiadok. Môžete s tým niečo urobiť?

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu pravidelne vykonávajú monitoring ľudí bez domova. Poskytujú im sociálne poradenstvo a v prípade, že majú v Petržalke trvalý pobyt, pomáhajú im vybaviť osobné doklady. Zároveň im odporúčajú sociálne zariadenia, kde môžu prenocovať, prípadne im za určitých podmienok môžu poskytnúť sociálnu pomoc, napr. vo forme nákupných kupónov. V prípade, že chcete podporiť človeka bez domova pri zlepšení kvality jeho života a neviete ako, môžete kontaktovať Mgr. Ľuboša Kollera na telefónnom čísle 02/68 288 854. Mestská časť pri práci s ľuďmi bez domova spolupracuje aj s občianskymi združeniami VAGUS a STOPA, ktoré vykonávajú streetwork (práca priamo na ulici – v teréne). Občianske združenie VAGUS prevádzkuje aj linku na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555. Taktiež spolupracuje s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nocľaháreň pre ľudí bez domova.

Aj pracovníci Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka pravidelne monitorujú všetky lokality, kde sa ľudia bez domova pohybujú a zdržiavajú, no na rozdiel od sociálne práce, riešia skôr priestupky v súvislosti s dodržiavaním čistoty a poriadku. Výsledkom priestupkového konania je v prevažnej miere udeľovanie napomenutia. Telefónne čísla na mestskú políciu: skrátené číslo 159, na Okrskovú stanicu mestskej polície Bratislava-Petržalka: 02/62 525 331.

Petržalská samospráva tiež prostredníctvom svojej organizácie Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje odvoz vecí, z ktorých si títo ľudia vytvárajú svoj „domov“.

Mestská časť Bratislava-Petržalka má snahu pomôcť každému, kto sa ocitol bez domova. Práca s ľuďmi bez domova je však veľmi náročná, je to beh na dlhé trate, pretože na Slovensku chýba systémové nastavenie podpory ľudí, ktorí prišli o zdravie, bývanie, prácu, priateľov, rodinu, doklady, poistenie, pracovné návyky, v podstate o všetko a nie vždy vlastným pričinením, ako aj citlivejšie vnímanie situácie ľudí bez domova verejnosťou, teda bez predsudkov a odmietania.

2. Pre blízkeho príbuzného, ktorý má trvalý pobyt v Petržalke, potrebujem vybaviť opatrovateľskú službu v jeho domácnosti alebo opatrovateľskú pobytovú službu na prechodný čas alebo službu v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom (v minulosti označované ako domov dôchodcov). Ako mám postupovať?

Odporúčame Vám obrátiť sa na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, na Mgr. Alenu Kočnerovú alebo Bc. Evu Kolarovičovú, telefónne číslo 02/68 288 885, ktoré vykonávajú sociálnu posudkovú činnosť pre oblasť sociálnych služieb. Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ si môžete prevziať u nich osobne alebo stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk a vytlačiť doma/v práci. K rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné spracovať lekársky a sociálny posudok, na základe ktorých sú vystavené posudok a rozhodnutie s určeným stupňom odkázanosti od I-VI. Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby je potrebné postupovať nasledovne:

A) Potrebujem pomoc pri starostlivosti o blízkeho príbuzného v jeho domácnosti.

Fyzická osoba môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby v našej mestskej časti:

 • Stredisko sociálnych služieb Petržalka (verejný poskytovateľ) s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu formou opatrovateľskej služby.
  So žiadosťou o uzatvorenie zmluvy sa môže obrátiť na pani Bc. Evu Pikusovú, Vavilovova č. 18, Bratislava 5, telefónne číslo 02/62 520 415, e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk.
 • Empatia, n.o. – domáca opatrovateľská služba (neverejný poskytovateľ)
  v pracovné dni od 9:00 h. do 12:00 h. na Haanovej č. 26, Bratislava 5, telefónne čísla 02/62 245 607, 0915 979 806, 0949 371 250, 0911 142 748.

Stupeň odkázanosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby je II – VI.

B) Rodiča majú prepustiť z nemocnice do domáceho prostredia a ja sa o neho nemôžem starať 24 hodín denne.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje pobytovú sociálnu službu na prechodný čas v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby, a to na Mlynarovičovej č. 23 v Bratislave 5 – Mgr. Stanislava Šrenkelová, telefónne číslo 02/62 240 378 a na Vavilovovej č. 18, Bratislava 5 – Mgr. Helena Zelenková, telefónne číslo 02/62 317 173.

Sociálnu službu možno poskytovať fyzickej osobe so stupňom odkázanosti II – VI, ak sa jej nemôže poskytovať opatrovateľská služba v domácnosti.

C) Nie som schopná/ý sama/sám sa o seba starať v domácom prostredí, chcem požiadať o službu v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom (ZPS).

O poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov môže požiadať fyzická osoba so stupňom odkázanosti IV – VI s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na túto sociálnu službu. Rozhodnutie vydáva obec podľa trvalého pobytu.

Bližšie informácie o všetkých poskytovateľoch sociálnych služieb možno vyhľadať v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.

3. Chcel by som sa stať členom denného centra, aké podmienky musím spĺňať a kde sa môžem prihlásiť?

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dna fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažký zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Podmienkou je mať trvalý pobyt v Petržalke.

Prihlásiť sa môžete na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu Bratislava-Petržalka, u Mgr. Aleny Halčákovej, mobilné číslo 0947 487 666 alebo priamo v niektorom z denných centier, ktoré sa nachádzajú na uvedených adresách:
M. Medveďovej č. 21 (02/62 313 900), Haanova č. 8 (02/62 312 192), Osuského č. 3 (02/62 314 236), Strečnianska č.18 (02/63 813 009), Vyšehradská č. 35 (02/63 826 447), Gercenova č. 8 (02/62 246 953).

4. Chcel/a by som si uplatniť príspevok na stravovanie pre dôchodcov, aké podmienky by som mal/a spĺňať a kde si ho môžem vybaviť?

Podmienky pre poskytnutie príspevku na stravovanie sú: trvalý pobyt na území Petržalky a príjem, ktorého výška nesmie presiahnuť sumu 558,56 Eur. Konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku. Príspevok si môžete vybaviť na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Ing. Ľubov Staneková, telefónne číslo 02/68 288 854.

5. Ktoré sociálne dávky a príspevky si môžem vybaviť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Petržalka a ktoré na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny?

Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytuje sociálnu pomoc (sociálny kupón, zdravotný kupón, finančný príspevok v hotovosti/ bezhotovostným prevodom na bankový účet, čipová karta do Sociálnej výdajne, refundácia nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP), jednorazové peňažné dávky, nenávratný príspevok v súkromných materských školách. Kontaktovať môžete: Mgr. Kvetoslavu Biljnjovú alebo Mgr. Máriu Klátikovú na telefónnom čísle 02/68 288 857 alebo Mgr. Evu Plevovú na telefónnom čísle 02/68 288 774. V prípade, že nie je zo strany rodičov zabezpečená starostlivosť o deti, môže byť mestská časť ustanovená za náhradného príjemcu prídavkov pre deti. Kontaktovať môžete Mgr. Kvetoslavu Biljnjovú na telefónnom čísle 02/68 288 857.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (pracovisko ÚPSVaR sa nachádza na 2. poschodí v budove Technopolu na Kutlíkovej ul. č. 17 v Bratislave, poskytuje rodičovský príspevok, prídavky na deti, dávky v hmotnej núdzi, príspevok pri vybavovaní pohrebu a iné štátne sociálne dávky.

6. Chceli by sme pomôcť susedovi/ke, pretože pravdepodobne má psychické problémy. Ponúkli sme mu/jej pomoc, ale on/a ju odmieta, vraj nič nepotrebuje. Nepoznáme príbuzných, lebo ho/ju nikto nenavštevuje. Z bytu takmer nevychádza. Často, najmä v noci, kričí a niekedy aj vyhadzuje predmety z okna.

V prípade, že sused/ka ohrozuje svojim správaním seba a okolie, je potrebné privolať políciu a záchrannú lekársku službu. Ak už bol/a sused/ka pozbavený/á svojprávnosti na právne úkony, t.j. je nesvojprávny/a, je povinnosťou opatrovníka, aby v prípade zhoršenia zdravotného stavu zabezpečil, aby bol/a hospitalizovaný/á na psychiatrickom oddelení alebo je možné zvážiť umiestnenie v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, v ktorom je poskytovaná sociálna služba celoročne (žiadosť o posúdenie na odkázanosť na sociálnu službu je potrebné podať na Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská č. 16, Bratislava).

7. Existuje nejaký spôsob, ako by som mal/a kontrolovaného rodiča počas mojej neprítomnosti v domácnosti? Otec je síce samostatný, ale mám obavy, že ak by sa zle cítil, nevedel by si sám zabezpečiť okamžitú pomoc.

Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky pripravili pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke telefónnu asistenčnú službu – domáce tiesňové volanie. Tá umožní byť pod kontrolou 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pomôže vám zbaviť sa strachu a nepríjemného pocitu, že v ťažkej chvíli, alebo v núdzi ostanú vaši príbuzní sami. Pre bližšie informácie sa obráťte na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17 alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/68 288 854.

1. Aký je postup pred uzavretím civilného sobáša u štátneho občana SR?

Snúbenci sa musia dostaviť spoločne na matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného z nich najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva. Priamo na matričnom úrade podajú žiadosť o uzavretie manželstva na predpísanom tlačive a predložia nasledovné doklady:

1. rodný list
2. platný doklad o štátnom občianstve – občiansky preukaz alebo pas. Pas občan predkladá v prípade, ak ukončil na území SR trvalý pobyt a odovzdal občiansky preukaz Policajnému zboru
3. potvrdenie o pobyte predkladá občan, ktorý odovzdal občiansky preukaz z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na území SR
4. rozvedený/ná, predkladá rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou, prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. Ak ide o vdovca alebo vdovu, je potrebné predložiť úmrtný list zomretého manžela/manželky
5. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov v bode 1-5 aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

2. Aký je postup pred uzavretím civilného sobáša u cudzinca?

Snúbenci sa musia dostaviť spoločne na matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného z nich najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva. Priamo na matričnom úrade podajú žiadosť o uzavretie manželstva na predpísanom tlačive a predložia nasledovné doklady:

1. rodný list
2. doklad o rodinnom stave, nie starší ako 6 mesiacov
3. doklad o pobyte
4. doklad o štátnom občianstve
5. ak ide o ovdoveného snúbenca, predkladá úmrtný list zomrelého manžela, prípadne inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo
6. ak ide o rozvedeného snúbenca, predkladá právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu, že manželstvo je právoplatne rozvedené
7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Uvedené doklady z cudziny (okrem dokladov z Českej republiky) musia byt preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v zmysle platných zákonov a medzinárodných zmlúv aj opatrené apostilou alebo superlegalizáciou podľa krajiny pôvodu.

3. Aký je postup, pokiaľ nemám trvalý pobyt v Petržalke?

Pokiaľ sa snúbenci, ktorí majú trvalý pobyt v MČ BA-Petržalka rozhodnú sobášiť mimo MČ BA-Petržalka, nie je potrebné povolenie na uzavretie manželstva mimo MČ. Postačujúce je doručiť žiadosť o uzavretie takéhoto manželstva na príslušnú matriku.

4. Na ktorých miestach je možné sa zosobášiť?

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva a predložení potrebných dokladov si snúbenci dohodnú termín a miesto uzavretia sobáša. Sobášne termíny sú uvedené na našom webe. Sobáš je možné uzavrieť v sobášnej sieni Cik Cak Centrum na Jiráskovej 5, v sobášnej miestnosti priamo na matričnom úrade v Technopole na Kutlíkovej 17, prípadne po dohode s matrikárkou aj na inom vhodnom mieste na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka (Sad Janka Kráľa, reštaurácia…).

5. Ako prebieha civilný sobáš?

Sobášny akt sa začína príhovorom matrikárky, ktorá predstaví snúbencov poslankyni/poslancovi, informuje ju/ho o tom, že snúbencom nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by prekážali v uzavretí manželstva, že poznajú navzájom svoj zdravotný stav a dohodli sa, aké priezvisko budú používať v manželstve. Následne matrikárka požiada poslankyňu/poslanca o vykonanie sobášneho aktu. Poslankyňa sa prihovorí snúbencom a po splnení podmienok ich v závere príhovoru vyhlási za manželov.

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú po sobášnom akte podpíšu snúbenci, dvaja svedkovia, poslankyňa a matrikárka. Snúbencom je priamo po obrade odovzdaný sobášny list a darček od Mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade sobáša s cudzincom, ktorý nerozumie po slovensky, je pre prípad vylúčenia pochybností nutná prítomnosť súdneho tlmočníka, ktorý tiež podpíše zápisnicu.

6. Môžeme mať sobáš aj pred orgánom cirkvi?

Áno. Snúbenci sa musia dostaviť na matričný úrad príslušný podľa miesta konania sobáša (kostola, …), nie podľa miesta trvalého pobytu. Predkladajú tie isté doklady ako pri civilnom sobáši. Vypísanú a odkontrolovanú žiadosť o uzavretie manželstva následne odnesú z matričného úradu orgánu cirkvi, pred ktorým sa bude manželstvo uzatvárať.

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Ten následne zapíše údaje do sobášnej matriky a vyhotoví sobášny list.

7. Sú za sobáš povinné správne poplatky?

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt – 20 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom a cudzincom – 70 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby – 20 €

Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti – 70 €

Konanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste 166€

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR – 200 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €

1. Ktoré doklady potrebujem pre prihlásenie sa k trvalému/prechodnému pobytu?

Pre prihlásenie k pobytu je potrebné predložiť nahliadnutiu:

– platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície);
– súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka alebo má zriadené vecné bremeno;
– rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list.

Všetky doklady sa predkladajú originály alebo osvedčené fotokópie. Neosvedčené fotokópie ani výpis z katasterportálu nie je možné akceptovať!

2. Čo v prípade, keď sa vlastník bytu, na ktorý si prihlasujem pobyt, nemôže osobne dostaviť na ohlasovňu?

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

3. Čo v prípade, keď chcem nahlásiť pobyt osobe mladšej ako 18 rokov?

Dieťa do 18 rokov prihlasuje zákonný zástupca. Rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list.

4. Kde v Petržalke si môžem vybaviť nový OP?

Na Okresnom riaditeľstve policajného zboru, Záporožská 8, Bratislava.

5. Môže si na ohlasovni prihlásiť pobyt cudzinec?

Nie, prihlasovanie cudzincov vykonáva cudzinecká polícia na Regrútskej 4 , Bratislava-Vajnory.

6. Je potrebné hradiť za prihlásenie pobytu nejaké poplatky?

Prihlásenie na trvalý pobyt je bez poplatku. Spoplatnená je služba za vydanie potvrdenia o pobyte sumou 5,-€.

1. Za akých podmienok si môžem prevziať úmrtný list zomrelého?

Úmrtný list si môžeme prevziať ak úmrtie nastalo na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

2. Aké doklady potrebujem na vybavenie úmrtného listu?

Na vybavenie úmrtného listu sú potrebné Listy o prehliadke mŕtveho z patológie v počte 3ks , doklad totožnosti zosnulého, t.j. občiansky preukaz alebo pas. Takisto je potrebné predložiť doklad totožnosti žiadateľa o príspevok na pohreb.

3. Ponecháva si matrika občiansky preukaz zomrelého?

Matrika si môže OP zosnulého ponechať a zaslať na príslušný policajný zbor SR. Ak si to občan neželá, môže ho policajnému zboru SR odovzdať sám.

4. Je potrebné uhradiť za vybavenie úmrtného listu nejaký poplatok?

Za vybavenie úmrtného listu sa správne poplatky neplatia , jedine v prípade, ak by občan vyžadoval duplikát, za ktorý sa platí správny poplatok 5 €.

1. Čím sa zaoberá osobitná matrika?

Osobitná matrika sa zaoberá narodením , uzavretím manželstva a úmrtím štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na:
– území cudzieho štátu;
– zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte;
– lodi alebo v lietadle mimo územia SR;
– území nepatriacom žiadnemu štátu.
Do osobitnej matriky sa zapisujú aj matričné udalosti ako rozvod , spätné vzatie si priezviska, zmena mena alebo priezviska rozhodnutím Okresného úradu, po uzavretí manželstva rodičov, dodatočné určenie otcovstva, a iné.

2. Aké doklady potrebujem pri uzavretí manželstva/narodení/úmrtí v cudzine? Je potrebný ich preklad do slovenského jazyka?

Ak sa občan nemôže dostaviť na vybavenie podania žiadosti osobne, je potrebné priniesť NOTÁRSKY OVERENÉ SPLNOMOCNENIE NA DANÝ ÚKON!

Na zápis o uzavretí manželstva potrebujete : sobášny list s platným overením danej krajiny  ( viď. Legalizácia matričných dokumentov) s prekladom do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom alebo ak ide o dokument vydaný krajinou nachádzajúcou sa v EU – vedia vydať aj viacjazyčný štandardný formulár a doklad totožnosti snúbencov OP/PAS

(Je vhodné si predpripraviť údaje o rodičoch – meno a priezvisko , priezvisko matky za slobodna , dátum narodenia , Krajina a miesto narodenia rodičov , údaje o svedkoch – meno a priezvisko , dátum narodenia poprípade ak sú občania SR rodné číslo)

Na zápis o narodení potrebujeme : rodný list s platným overením danej krajiny  ( viď. Legalizácia matričných dokumentov) s prekladom do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom alebo ak ide o dokument vydaný krajinou nachádzajúcou sa v EU – vedia vydať aj viacjazyčný štandardný formulár a doklad totožnosti oboch rodičov OP/PAS , ak má matka vydaný doklad totožnosti po narodení dieťaťa treba vybaviť na Okresnom úrade OSVEDČENIE o štátnom občianstve dieťaťa.

Na zápis o úmrtí potrebujete: úmrtný list s platným overením danej krajiny  (viď. Legalizácia matričných dokumentov) s prekladom do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom alebo ak ide o dokument vydaný krajinou nachádzajúcou sa v EU – vedia vydať aj viacjazyčný štandardný formulár a doklad totožnosti zosnulého , ak ho nemáte je potrebné vybaviť na Okresnom úrade POTVRDENIE o štátnom občianstve zosnulého.

3. Je potrebné uhradiť za vybavenie úmrtného listu nejaký poplatok?

Správny poplatok za podanie žiadosti je 10 €. Za duplikáty verejnej listiny je poplatok 5 €.

1. Na čo je potrebné určenie otcovstva?

Určenie otcovstva slúži na to, aby bol v rodnom liste uvedený otec dieťaťa a zároveň slúži aj ako dohoda o priezvisku dieťaťa.

2. Musím sa s manželom/manželkou dostaviť na matriku pred aj po narodení nášho dieťaťa?

Pri spísaní zápisnice o určení otcovstva musia byť vždy prítomní obidvaja rodičia pred aj po narodení dieťaťa.

3. Aké doklady je potrebné predložiť na rodnej matrike?

Potrebné sú platný doklad totožnosti (OP), u cudzincov pobytový preukaz a pas, rozsudok o rozvode (ak nie je v REGOB-e), úmrtný list.

4. Platím za určenie otcovstva nejaké poplatky?

Nie, za určenie otcovstva sa neplatia žiadne poplatky.

2. Aké doklady potrebujem na vybavenie rodného listu?

Potrebný je platný doklad totožnosti (OP), ak ide o cudzincov, je potrebné predložiť pobytový preukaz a pas aj preložený sobášny list do slovenského jazyka.

3. Na aké účely slúži duplikát rodného listu?

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu/dôchodku/podávaní žiadosti o uzavretí manželstva/zápise dieťaťa do materských a základných škôl/právoplatnom osvojení si dieťaťa/zmene mena a priezviska/zmene pohlavia.

4. Platím za vydanie rodného listu/jeho duplikátu nejaké poplatky?

Správny poplatok za vybavenie rodného listu je 5 eur a za viacjazyčný formulár (VŠF) v rámci EÚ je správny poplatok 10 eur.

5. V akých prípadoch si môžem požiadať o úpravu mena?

Úprava mena je možná: ak občan považuje svoje meno za hanlivé/ pri zmene na cudzojazyčný ekvivalent a naopak/z dôvodu zmeny pohlavia/pri právoplatnom osvojení si dieťaťa/odstránenie koncovky „ová“ u žien/pridávanie mena/vypustenie mena na matrike, kde sa dieťa narodilo.

6. Platím za úpravu mena nejaké poplatky?

Nie, len za nový rodný list za správny poplatok vo výške 5 eur.

1. Koľkokrát do roka organizuje MČ uvítanie detí do života?

Počet závisí od záujmu rodičov a počtu podaných prihlášok.

2. Ako môžem prihlásiť dieťa v prípade záujmu o túto slávnostnú udalosť?

V prípade záujmu o účasť na uvítaní dieťaťa do života je potrebné vyplniť a poslať prihlášku. Možné je to však len v prípade, ak má jeden z rodičov trvalý pobyt v Petržalke.

3. Kde organizujete uvítanie detí do života?

V obradnej sieni v Cik Cak Centre na ul. Jiráskova 2.

4. Je táto možnosť pre deti vekovo ohraničená?

Áno, rodič môže prihlásiť dieťa, ktoré nemá viac ako jeden rok.

5. Ako prebieha uvítanie detí do života?

• privítanie rodičov a hostí s matrikárkou
• vystúpenie žiakov z materských alebo základných škôl
• predstavenie rodičov detí
• príhovor poslanca
• zápis do pamätnej knihy rodičov, starých rodičov a hostí
• odovzdanie darčekov a pamätných listov
• na záver poďakovanie za účasť rodičom a všetkým príbuzným a hosťom.

6. Hradia sa za účasť na podujatí nejaké poplatky?

Nie, nehradia sa žiadne poplatky.

1. Mám záujem o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Ako mám postupovať?

Nové miesta sa prideľujú už iba pre ŤZP občanov. V prípade, že ste splnili podmienky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, ktoré boli prijaté petržalským miestnym zastupiteľstvom a sú k dispozícii na petržalskej webovej stránke, neváhajte navštíviť web parkovanie.petrzalka.sk.

2. Kto zabezpečuje realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie?

Dopravné značenie pre vyhradené parkovanie sa realizuje v zmysle Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta po vydaní rozhodnutia o povolení vyhradeného parkoviska a po uhradení správneho poplatku do 30 dní. Realizáciu dopravného značenia zabezpečuje Referát technických činností, kontaktovať môžete na rtc@petrzalka.sk
telefón: 02/68 288 772-3.

Náklady sa hradia podľa platných zásad.

4. Môžete zabezpečiť označenie priechodu pre chodcov? Farba už nie je viditeľná.

Označenie priechodov pre chodcov zabezpečuje mestská časť na komunikáciách, ktoré má zverené do správy, ide o komunikácie III. a IV. triedy. Mestská časť priechody pre chodcov obnovuje spravidla každé 2 roky. V prípade nahlásenia zle viditeľného priechodu môžete kontaktovať referát technických činností na rtc@petrzalka.sk
telefón: 02/68 288 772-3.

Označenie priechodov na komunikáciách I. a II. triedy zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava, ktoré vykonáva správu týchto komunikácií.

5. Problém s cyklotrasami – nedisciplinovanosť, autá na cyklotrase, neporiadok – kto môže urobiť nápravu?

Cyklotrasy na území mestskej časti s výnimkou cyklotrasy na „Petržalskom korze“ patria do majetku Hlavného mesta SR Bratislavy. Ich správu zabezpečuje mestská organizácia STaRZ. V prípade, že na cyklotrasách sú vozidlá, ide o porušenie zákona č. 8/2009 Z.z., takéto konanie môžete nahlásiť na Mestskú políciu: skrátené číslo 159, na Okrskovú stanicu mestskej polície Bratislava-Petržalka: 02/62 525 331.

V prípade neporiadku na cyklotrase „Petržalské korzo“ kontaktujte Miestny podnik verejnoprospešných služieb, p. Viktora Baumanna baumann@mpvps.sk, alebo telefonicky 0907 054 500.

6. Máme problém s tým, že obyvatelia z vedľajšieho domu parkujú na našom parkovisku. Je možné urobiť nápravu?

Verejné parkoviská sú pre všetkých. V súčasnosti môže ktorékoľvek parkovisko využívať ktokoľvek pri dodržiavaní platnej legislatívy (ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke).

7. Na koho je potrebné sa obrátiť, ak si chcem nahlásiť a zapísať ťažné zariadenie na vozidle?

Táto agenda je v kompetencii Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Adresa: Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, tel.: 09610/ 46 502.

8. Kto zabezpečuje údržbu komunikácií, chodníkov resp. kde je možné nahlásiť – napr. odpratávanie snehu resp. zabezpečenie priechodnosti miestnych komunikácií a chodníkov, opravy výtlkov?

Údržbu komunikácií v zimnom období zabezpečuje správca daných komunikácií.

 • o technický stav chodníkov a komunikácií III. a IV. triedy sa stará Mestská časť Bratislava-Petržalka, a to prostredníctvom oddelenia životného prostredia, územného plánovania a dopravy – referát technických činností;
 • o zimnú údržbu chodníkov a komunikácií III. a IV. triedy sa stará Mestská časť Bratislava-Petržalka, a to prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev – referát prevádzkovo technických činností;
 • o komunikácie I. a II. triedy (zväčša platí, že ide o cesty, po ktorých jazdí MHD) a o chodníky k ním priľahlým sa stará Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré ich má vo svojej správe;
 • iní správcovia a vlastníci.

Petržalská samospráva v zimnom období zverejňuje na svojej webovej stránke kontakty všetkých zodpovedných inštitúcií (miestny úrad, magistrát, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka).

9. Na našom parkovisku je dlhodobo odstavené nepoužívané auto – môžete ho dať odstrániť?

Pri dlhodobo odstavených autách je treba si uvedomiť, že v prvom rade je zaň zodpovedný jeho majiteľ, ktorý by si auto mal buď spojazdniť alebo odstrániť. Ak tak neurobí, nahrádza jeho povinnosť mestská časť. Ide však o komplikovaný a zdĺhavý proces.

Pri dlhodobo odstavených autách treba rozlišovať či vozidlá majú alebo nemajú evidenčné číslo.

 • Ak vozidlo evidenčné číslo nemá a na prednom skle má neplatnú technickú a emisnú kontrolu, pracovníci miestneho úradu vozidlá označia výzvou pre majiteľa a po 30 dňoch (zákonná lehota) ak nie je vozidlo spojazdnené alebo odstránené, požiada mestská časť zmluvnú spoločnosť o jeho odstránenie.
 • Ak vozidlo má evidenčné číslo
  • a má platnú technickú a emisnú kontrolu, mestská časť ho nemôže v súlade so zákonom o odpadoch (č. 223/2001 Z.z.) odstrániť.
  • a nemá platné nálepky o vykonaní povinnej technickej a emisnej kontroly, vozidlo by mohla dať mestská časť odstrániť na určené parkovisko a uskladniť ho po dobu 1 roka. Petržalka však takého parkovisko nemá a vozidlá musí riešiť zákonným spôsobom. Cez dopravný inšpektorát mestská časť zistí majiteľa, ktorého následne upozorní na stav vozidla. Ak do určitého termínu vozidlo nespojazdní alebo neodstráni, požiada obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušného okresu o preverenie kontroly technického stavu vozidla. Príslušný obvodný úrad vyzve majiteľa o predloženie platných dokladov od vozidla a keď tak majiteľ nespraví, vozidlo vyradia z cestnej premávky a následne z evidencie Policajného zboru. O tomto výsledku mestskú časť informujú. Ak je vozidlo vyradené z evidencie, môže petržalská samospráva požiadať zmluvnú spoločnosť o jeho odstránenie a následné zošrotovanie.

Nahlásenie takéhoto vozidla neváhajte smerovať prostredníctvom webu podnety.petrzalka.sk.

2. Čo robiť, ak autá parkujú mimo parkovísk a ničia zeleň alebo jazdia po zeleni?

Ak vidíte, že niekto parkuje s autom na zeleni alebo jazdí autom po zeleni najvhodnejšie je zavolať Mestskú políciu (159), ktorá páchateľovi uloží blokovú pokutu.

3. Kto zabezpečuje letnú údržbu v Petržalke – kosenie zelených plôch, odpratávanie lístia z chodníkov, padnuté konáre, orez stromov, odstránenie neporiadku na pozemku a pod.?

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje údržbu zelene na plochách vo vlastníctve a zverených do správy mestskej časti a to prostredníctvom Oddelenia správy verejných priestranstiev. Sú to najmä činnosti ako udržiavanie čistoty na plochách zelene, kosenie trávnikov, vyhrabávanie lístia z trávnikov, orez stromov a kríkov, údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy – chodníkov pozdĺž komunikácií 3. triedy a priľahlých parkovísk; chodníkov vedúcich k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, domovom sociálnych služieb aj k nemocnici na Antolskej ulici.
Správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy na území hlavného mesta vrátane letného čistenia a zimnej údržby komunikácií a rovnako aj cestnej zelene prislúchajúcej k týmto komunikáciám zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava. Sú to s pravidla komunikácie, ktorými premávajú dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Kontaktovať môžete oddelenie správy komunikácií – dispecing@bratislava.sk, +421 902 985 887.

4. Pri kontajneroch máme veľký neporiadok – môžete urobiť nápravu?

Za čistotu a poriadok na nehnuteľnostiach – kontajnerových stanovištiach na území Petržalky zodpovedajú správcovia jednotlivých bytových domov, ku ktorým stojiská prislúchajú.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25. 02. 2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) – Stanovište zberných nádob alebo kontajnerov (ďalej len „stanovište“) je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob alebo kontajnerov, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám a je prístupné vlastníkovi, užívateľovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov. Ďalej vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca je povinný udržiavať priľahlý pozemok a príslušenstvo k svojej nehnuteľnosti, najmä kontajnerové stojiská tak, aby svojim stavom (napr. plochy znečistené odpadom anorganického a organického pôvodu, nepokosené plochy, nevyhovujúci technický stav) nenarúšala vzhľad a prostredie mestskej časti a neohrozovala zdravie a bezpečnosť občanov. Zberné nádoby alebo kontajnery nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji komunikácie, ani na inom verejnom priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom alebo vyprázdnením.

Do pôsobnosti mestskej časti patrí dohľad nad dodržiavaním čistoty a poriadku. Vlastníci bytov môžu prostredníctvom svojho správcu zamedziť opakovanému znečisťovaniu predmetného stanovišťa jeho technickým zabezpečením (zastrešenie, uzamykanie) proti vstupu nepovolaným osobám. Na tento účel môžu čerpať finančnú dotáciu, ktorú poskytuje Mestská časť Bratislava-Petržalka. Nenávratnú finančnú dotáciu, ktorú mestská časť poskytuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2023 z 12. decembra 2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Viac informácií nájdete na https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2024/01/FINAL_VZN-o-poskytnuti-dotacii_na-podpis.pdf

5. Kde sa možno obrátiť s požiadavkou o vyčistenie areálu verejných detských ihrísk, alebo koho môžem kontaktovať, ak je na detskom ihrisku neporiadok, alebo sú poškodené hracie prvky?

Mestská časť prevádzkuje 55 detských ihrísk, ktoré má v správe. Čistotu zabezpečuje Oddelenie správy verejných priestranstiev. Poškodené hracie prvky je možné nahlásiť na mail: podnety@petrzalka.sk.

6. Prečo si nemôžem svojvoľne vysadiť strom pred bytovým domom?

Výsadbu živých prvkov zelene na plochách verejnej zelene upravuje VZN hlavného mesta Bratislavy SR č. 5/2018 a VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 v znení VZN č. 1/2015 . V zmysle uvedených nariadení sa v záujme ochrany zelene zakazuje realizovať výsadbu zelene bez písomného súhlasu vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku, na ktorom sa nachádza zeleň.

7. Chcem požiadať o pomoc pri rekonštrukcii predzáhradky, ako mám postupovať?

Podmienkou poskytnutia materiálov je zaslanie vyplnenej žiadosti o rekonštrukciu. Podáva sa prostredníctvom správcu bytového domu, alebo zástupcu vlastníkov s uvedením kontaktnej osoby, s ktorou sa pracovníci miestneho úradu spoja kvôli obhliadke a prípadnému spresneniu požiadaviek.
Prílohou žiadosti musí byť zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov, v ktorej väčšina obyvateľov vyjadrí súhlas s úpravou, s následnou údržbou upravenej plochy obyvateľmi domu, s polievaním rastlín pitnou vodou a súhlas vlastníka pozemku s výsadbou.
V prípade nejasností Vám informácie poskytne zamestnanec Mestskej časti Bratislava-Petržalka (Ing. Terézia Mesíčková na tel. č. 0947 487 047 alebo emailom terezia.mesickova@petrzalka.sk).

8. Prečo ste len tak vyrúbali tento strom?

Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Pokiaľ nejde o invázne dreviny, prebieha riadne výrubové konanie, ktoré je vždy zverejnené na úradnej tabuli. Invázne dreviny podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. je vlastník alebo správca povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Na výrub inváznych drevín nie je potrebné výrubové konanie. Všetky ostatné dreviny prechádzajú riadnym výrubovým konaním. Vo výrubovom konaní sú zaradené predovšetkým dreviny v zhoršenom zdravotnom stave, ohrozujúce dreviny a dreviny poškodzujúce inžinierske siete, budovy či iné stavby.

9. Kedy je možné orezávať listnaté dreviny?

Listnaté dreviny je možné orezávať počas vegetácie po olistení (nie v čase rašenia nových listov) až do konca vegetácie a opadu listov, keď sa jedná o výchovné, redukčné, stabilizačné, presvetľujúce rezy. Bezpečnostné orezy suchých a poškodených častí, ktoré by mohli ohroziť majetok a zdravie občanov sa vykonáva priebežne počas celého roka. Taktiež sa celoročne vykonávajú zosadzovacie rezy inváznych drevín (pajaseň žliazkatý).

10. Kedy je možné orezávať ihličnaté dreviny?

Najvhodnejší termín na rez ihličnanov je začiatok vegetácie na jar. Vzhľadom na to že ihličnany majú celoročne asimilačné orgány- sú stálozelené – lepšie znášajú aj prípadný zásah mimo vegetácie. Avšak ideálne aj ihličnany režeme počas vegetácie a nie v zimnom období.

11. Aké sú dôvody na výrub drevín?

Výrub drevín musí byť zdôvodnený opodstatnenými
Opodstatnené dôvody na výrub drevín
• zlý zdravotný stav a ohrozenie zdravia a majetku občanov,
• jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov, ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí,
• plánovaná výstavba, rekonštrukcia či iná stavebná činnosť, ktorá je v kolízii s drevinami a má stavebné povolenie, pričom stavba musí byť v súlade s územnoplánovacími dokumentmi
• havária,
• drevina tieni v byte – potrebný svetlotechnický posudok, preukazujúci opodstanenie
• invázne dreviny

Neopodstatnené dôvody na výrub drevín
• drevina je príliš veľká/široká
• drevina špiní chodník, parkovisko
• drevina tieni v byte- bez svetlotechnického posudku,
• cez drevinu nevidím na chodník a do okolia

12. Potrebujem pomôcť so zeleňou (orez, bioodpad, výrub, spadnutý strom atď.). Čo mám urobiť?

Zašlite požiadavku na konkrétneho zamestnanca, ktorý má na starosti danú lokalitu, a to emailom alebo ho kontaktujte telefonicky či osobne priamo na úrade.
Háje I., II., III.
Ing. Kristína Moroň – kristina.moron@petrzalka.sk, Mobil: +421 947 487 044
Dvory IV., V., VI., Stará Petržalka, Matador, Kopčany, Petržalka-Sever 1
Ing. Tatiana Rattayová – tatiana.rattayova@petrzalka.sk, Mobil: +421 947 487 046
Dvory I., II., III., Lúky I.,VI, Stredné lúky
Mgr. Jana Kuzmová – jana.kuzmova@petrzalka.sk, Mobil: +421 947 487 045
Lúky II., III., IV.,V., VII., VIII.,IX., Južné mesto- Zóna A, B, C
Ing. Alžbeta Pivovarníčková – alzbeta.pivovarnickova@petrzalka.sk, Mobil: +421 947 487 048
Draždiak-Malý, Veľký, Antolská, Štrkovňa, Petržalka východ I., II., III., IV., Ekonomická univerzita, Petržalka-Sever II., Pečniansky les I., II., III., Kapitulský dvor, Kapitulské pole, Vojenský dvor, Zadné lúky, Nové pole, Janíkovské pole
Ing. Andrej Pažitný – andrej.pazitny@petrzalka.sk, Mobil: +421 947 487 226
• Zaslanie podnetu na facebooku mestskej časti,
• zaslanie podnetu na odkazprestarostu.sk,
• zaslanie podnetu na podnety@petrzalka.sk,
• zadať podnet priamo na stránke www.petrzalka.sk.

13. Čo sú invázne dreviny?

Invázna drevina je nepôvodný druh dreviny, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémy potenciálnej prirodzenej vegetácie alebo že má na ňu nepriaznivý vplyv. Medzi takéto druhy v našej mestskej časti Bratislava-Petržalka patrí predovšetkým Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.
Ailanthus altissima- prebieha priebežná injektáž samičích jedincov, ktoré následne musia na stanovisku ostať 2roky, kým je zamedzené ďalšiemu šíreniu/rozmnožovaniu či už semenami alebo koreňovými výmladkami. Následne budú dreviny odstránené.
Negundo aceroides- odstraňujú sa priebežne predovšetkým jedinci v zhoršenom zdravotnom stave alebo nebezpečné jedince.

14. Čo mám robiť, ak mám podozrenie na nelegálny výrub?

Pri podozrení nelegálneho výrubu drevín môžete svoje podozrenie oznámiť Mestskej alebo štátnej polícii, ktorí vec pôjdu prešetriť alebo zavolať na mestskú časť a pracovníci referátu životného prostredia vykonajú štátny dozor na úseku ochrany prírody a krajiny.

15. Ako postupovať keď potrebujem vybaviť zaujatie verejného priestranstva?

Zaujatie verejného priestranstva môže byť:
a) na spevnenej ploche – rieši referát dynamickej dopravy
b) na zeleni – rieši referát životného prostredia
Zaujatím verejného priestranstva sa rozumie zabratie verejného priestoru umiestnením nejakého zariadenia, kontajneru, zariadenia staveniska, lešenia a aj realizácia rozkopávkových prác na verejnom priestranstve.
Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní vopred a v súhlase s užívaním verejného priestranstva vám budú udelené aj podmienky spätnej úpravy. Poškodený chodník, cesta alebo zeleň musia byť vždy uvedené do pôvodného stavu, ako boli aj pred zaujatím verejného priestranstva. Spätnú úpravu preberá vždy správca chodníka/cesty alebo zelene preberacím protokolom.
Za užívanie verejného priestranstva sa platí daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 10/2023 mestskej časti Bratislava-Petržalka.

1. Som novým držiteľom psa, mám v tejto súvislosti nejaké povinnosti?

Držiteľ psa musí svojho psa v zmysle § 3, ods. 1 zák. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v lehote do 30 dní zaregistrovať do evidencie psov. Evidenciu psov obyvateľov Petržalky vedie mestská časť – finančné oddelenie, Janka Velická, tel.: 02/68 288 883, janka.velicka@petrzalka.sk.

2. Dokedy musím uhradiť daň za psa?

Daň za psa je nutné uhradiť do 15 dní od dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktoré daňovník obdrží poštou. V rozhodnutí sú uvedené možnosti platby.
Infomácie o výške dane za psa.

3. Som dôchodca a chovám psa, mám nárok na úľavu?

Úľavu na dani za psa má iba osamelý dôchodca s príjmom do výšky životného minima.

Výnimkou sú psy v zmysle ods. 2) písm. c) § 22 zák. 582/2004 o miestnych daniach: “Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom.“

Viac informácií: finančné oddelenie, Janka Velická, tel. 02/68 288 883, janka.velicka@petrzalka.sk.

4. Kôš s vreckami na psie exkrementy je plný, kam môžem dať vrecko?

Ak je nádoba na psie exkrementy plná, je možné použiť ktorúkoľvek nádobu na drobný komunálny odpad nachádzajúcu sa na verejnom priestranstve alebo kontajnery, ktoré používate na komunálny domový odpad v mieste svojho bydliska.

5. Čo mám robiť, ak v zásobníku na koši nie sú vrecká na psie exkrementy?

Žiadny zákon neustanovuje mestským častiam povinnosť poskytovať vrecká na psie exkrementy, mestská časť zásobníky s danými vreckami osádza ako benefit pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť Bratislava-Petržalka má povinnosť v zmysle §6 ods. 2) zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov „umiestniť na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu“, ktorú spĺňa.
Oddelenie správy verejných priestranstiev dokladá v pravidelných intervaloch vrecká na psie exkrementy do zásobníkov na psie exkrementy na košoch 2-krát do mesiaca, každá rolka s týmito vreckami obsahuje 500 kusov vreciek. Za odcudzenie roliek zo zásobníkov nezodpovedáme, z finančného hľadiska nie je možné dopĺňanie takého množstva vreciek na psie exkrementy.
Obyvatelia v zmysle §6 ods. 1) zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov majú povinnosť po psovi zbierať psie exkrementy, pričom spôsob zberu ponecháva zákonodarca priamo na psíčkara. Ak ich však nepozbierajú, dopúšťajú sa porušenia §6 ods. 1) zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopúšťajú sa priestupku, za ktorý môže byť udelená pokuta vo výške do 65 eur podľa §7 ods. 3) zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

6. Aké benefity majú majitelia psov, ktorí zaevidujú svojho psa? Vydáva Miestny úrad Petržalke vrecká na psie exkrementy obyvateľom, ktorí majú zaevidovaného psa v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a zaplatili daň za psa?

Po evidencii a zaplatení dane za psa poskytuje mestská časť Bratislava-Petržalka benefit vo forme možnosti si 1-krát za rok prevziať balíček vreciek na psie exkrementy a zásobník na psie exkrementy v tvare kostičky, ktorý je možné pripevniť napr. na vôdzku a mať vrecká na psie exkrementy hneď prístupné. Tento balíček po zaplatení dane za psa je možné prevziať na Miestnom úrade Petržalka – Kutlíkova 17, na referáte životného prostredia (4. poschodie dvere číslo 418).
Rovnako mestská časť zabezpečuje dopĺňanie vreciek na psie exkrementy priamo v území do zásobníkov, pričom sa tak deje 2x do mesiaca vzhľadom na finančné a technické možnosti mestskej časti.
Mestská časť postupne zriadila 3 oplotené výbehy pre psov na Holíčskej, Vyšehradskej a na Wolkrovej, ktorý je spojený aj s cvičiskom.
Evidencia psov ich držiteľmi a úhrada dane za nich poskytuje mestskej časti Bratislava-Petržalka možnosť zlepšovania podmienok a benefitov pre obyvateľov, ktorými v budúcnosti možno bude vybudovanie nových oplotených výbehov, zvýšenie intervalu dokladania roliek s vreckami na psie exkrementy do zásobníkov na košoch a rôzne iné výhody.

6. Ako postupovať, ak chceme nahlásiť nedisciplinovaných držiteľov psov?

Ak ste svedkom porušovania platných predpisov, napr. vodenie psa na miesta, kde je to zakázané alebo ohrozovanie okolia psom s nezvládnutou výchovou, je potrebné obrátiť sa na Mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159, ktorá je kompetentná v takýchto prípadoch zasiahnuť a previnilca na mieste za priestupok aj sankcionovať.
V prípade, že máte podozrenie z nesplnenia si evidenčnej a daňovej povinnosti za chov psa na území mestskej časti Bratislava–Petržalka, môžete sa obrátiť s požiadavkou na preverenie evidencie psa na finančné oddelenie miestneho úradu – Janka Velická, tel.: 02/68 288 883, janka.velicka@petrzalka.sk alebo priamo nahlásiť podnet na oddelení životného prostredia – Mgr. Karolína Vaseková, tel.: 0947 487 227, karolina.vasekova@petrzalka.sk.

1. Chcem si podať žiadosť o obecný byt, ako mám postupovať?

Žiadateľ o nájom bytu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka musí spĺňať všetky podmienky stanovené v Zásadách hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zásady sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti v rubrike – Obecné byty. Tlačivá potrebné k žiadosti sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.

2. Kedy je potrebné aktualizovať žiadosť?

Každé tri roky je potrebné žiadosť aktualizovať v celom rozsahu. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok vyradenie žiadosti z evidencie. Každú prípadnú zmenu v údajoch týkajúcich sa rodinného stavu, zamestnania, príjmu, zmeny trvalého i prechodného bydliska a bytových pomerov je osoba v zmysle Zásad povinná oznámiť a dokladovať hneď ako zmena nastane.

3. Môžem si odkúpiť nájomný byt do osobného vlastníctva?

Novelou zákona č. 264/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bola ukončená transformácia štátnych a obecných bytov za zvýhodnených podmienok. Predloženie žiadosti bolo možné do 31. decembra 2016.

5. Ako môžem získať ubytovanie na Kopčianskej 90?

Prenajímateľom obytných miestností v ubytovni na Kopčianskej 90 je hlavné mesto SR Bratislava. Tlačivá potrebné k žiadosti o ubytovanie Vám vydajú v kancelárii vedúceho ubytovne priamo na Kopčianskej 90 v Bratislave.

1. Komu adresovať požiadavku o poskytnutie priestorov mestskej časti na prenájom?

S požiadavkou je potrebné obrátiť sa na mestskú časť-oddelenie nakladania s majetkom, ktoré vedie evidenciu voľného ako aj prenajatého nehnuteľného majetku vo vlastníctve, resp. v správe mestskej časti. Mestská časť nájom voľných nebytových priestorov realizuje formou obchodnej verejnej súťaže, do ktorej sa môžu uchádzači prihlásiť. Podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na stránke www.petrzalka.sk a na úradnej tabuli mestskej časti. V prípadoch hodných osobitnéhoé zreteľa predloží oddelenie nakladania s majetkom Vašu žiadosť na rokovanie orgánov mestskej časti za účelom ich prerokovania a schválenia.

2. Výťah nadchodu na Panónskej ceste je nefuknčný, koho treba kontaktovať?

Poruchu hláste na tel. linku uvedenú na výťahu 0902 928 204, na ktorej je zabezpečená stála služba, prípadne na tel. č. 0911 793 797.

3. Kde je možné adresovať žiadosť na vyčistenie podchodu na Dolnozemskej – cyklotrasa?

So žiadosťou sa môžete obrátiť na oddelenie nakladania s majetkom miestneho úradu, konkrétne na p. Alžbetu Broszovú: alzbeta.broszova@petrzalka.sk, telefón: 02/68 288 873.

5. Na ulici nesvietia prvky vianočnej výzdoby, vie mestská časť zabezpečiť nápravu?

Prípadné poruchy počas vianočného obdobia na vianočnej výzdobe môžete nahlásiť na Oddelení majetku, obstarávania a investícií na telefónnom čísle 02/68 288 772-3, a mestská časť zabezpečí nápravu u zmluvného dodávateľa.

6. Na ulici je poškodená komunikácia, chodník, dopravné značenie, chýba poklop dažďovej kanalizácie. Kto zabezpečí opravu?

Opravy komunikácií, chodníkov, dopravného značenia a pod. zabezpečuje vždy správca alebo vlastník. Tým môže byť:

 • Mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá realizuje opravy a údržbu komunikácií III. a IV. triedy – to sú zväčša vnútrosídliskové komunikácie. Podnety týkajúce sa týchto komunikácií môžete nahlásiť na petržalský miestny úrad (Referát technických činností), na rtc@petrzalka.sk
  telefón: 02/68 288 772-3.
 • Hlavné mesto Bratislava, ktoré zabezpečuje správu a údržbu na komunikáciách II. triedy – spravidla ide o cesty, po ktorých chodí MHD. Podnety týkajúce sa týchto komunikácií ako aj akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžete posielať na dispecing@bratislava.sk, prípadné iné sťažnosti na info@bratislava.sk.
 • iní správcovia a vlastníci (napríklad v prípade kanalizačných poklopov).

7. Na našej ulici sú problémy s nefunkčným verejným osvetlením. Môžete urobiť nápravu?

Ide o celomestskú kompetenciu, zabezpečovanie opráv verejného osvetlenia nezabezpečujú jednotlivé mestské časti, ale hlavné mesto SR Bratislava, a to prostredníctvom firmy Siemens s.r.o. Pre nahlasovanie porúch majú zriadený 24 hodinový dispečing na telefónnom čísle: 02/6381 0151, príp. môžete využiť webovú stránku spoločnosti Siemens. Kontakt býva uvedený aj na každom stĺpe verejného osvetlenia.

1. Aký zasklievací systém môžem použiť na zasklenie loggie?

Na zasklenie loggií možno podľa § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. To znamená, že výrobok použitý na tento účel musí mať platné technické osvedčenie vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným, alebo certifikát na zasklenú loggiovú stenu, resp. systém zasklenia loggií. Zasklenie loggie ľahkým fínskym systémom je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

2. Je možné zasklenie loggie plastovými oknami?

Na zasklenie loggie plastovými oknami musí byť riadne stavebné povolenie. K žiadosti musia byť pripojené všetky potrebné doklady, najmä súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov, 2x projektovú dokumentáciu s posúdením statika na celú stavbu, vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy + ostatné doklady podľa vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

3. Je potrebné ohlásiť výmenu umakartového bytového jadra za murované?

Výmena umakartového bytového jadra za murované za predpokladu, že budú dodržané jeho pôvodné pôdorysné rozmery a vnútorné členenie si podľa § 56, písm. h) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

4. Je potrebné ohlásiť výmenu okien?

Výmena okien si podľa § 56, písm. h) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

5. Stačí ohlásenie pri výmene pôvodnej drevenej steny medzi loggiou a kuchyňou za murovanú?

Výmenu drevenej obvodovej steny medzi loggiou a kuchyňou za murovanú je stavebník povinný podľa § 57 stavebného zákona v súčinnosti s § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

1. Povoľujete drobné stavby komunikácií?

Nie, nakoľko podľa §16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)je možné ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu len stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie.

2. Musia sa ohlásiť udržiavacie práce?

Nie, na udržiavacie práce sa nevyžaduje ohlásenie.

3. Na vytvorenie jedného alebo dvoch parkovacích státí je potrebné povolenie? Ak áno, aké?

Áno na každú stavbu je potrebné povolenie. Závisí to vždy od konkrétneho prípadu. Môže ísť o povolenie stavebných úprav alebo o stavebné povolenie.

4. Ako dlho trvá povolenie stavebných úprav?

Žiadosti na povolenie stavebných úprav vybavujeme do 30 dní. Upozorňujeme však na to, že je nevyhnutné, aby žiadateľ predložil v poriadku všetky doklady potrebné na povolenie.

5. Ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia?

Na lehoty povoľovania stavieb sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na zložitosť procesu, kedy pri riešení problémov sa konanie prerušuje podľa zákona, do lehoty sa započítava len doba mimo prerušenia konania. Dôležitá je spolupráca stavebníka so stavebným úradom.

6. Aké doklady potrebujem pri ohlásení stavebných úprav?

Pri ohlásení stavebných úprav je potrebné uviesť kto je stavebníkom a kde sa majú stavebné úpravy uskutočniť. Potrebné je predložiť doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný vzťah k stavbe, jednoduchý technický opis stavebných úprav, to znamená situáciu, prípadne rez a jednoduchú technickú správu. Všetko je uvedené vo vyhláške č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

7. Aké doklady potrebujem pri stavebnom povolení?

Doklady a údaje potrebné pri podaní žiadosti o stavebné povolenie sú uvedené v §8 a §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom na to, že každá stavba je osobitá a má svoje špecifiká, doklady ktoré umožňujú stavbu povoliť je nevyhnutné upresniť po podaní žiadosti v spolupráci so stavebným úradom.

8. Je nutné odovzdávať pri žiadosti o stavebné povolenie na špeciálny stavebný úrad originál dokladov: kópia katastrálnej mapy, výpisy z listov vlastníctva ak sme ich odovzdali na stavebný úrad?

Áno, špeciálny stavebný úrad vykonáva svoje kompetencie ako prenesený výkon štátnej správy, preto je spis vedený oddelene, samostatne pre každý úrad.

9. Je možné požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia?

Áno je, avšak o žiadosti o predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím lehoty určenej v pôvodnom rozhodnutí.

10. Môže o stavebnú úpravu požiadať nájomca stavby?

Áno môže, ale musí predložiť dohodu s vlastníkom stavby.

1. Čo je a na čo slúži štátny fond rozvoja bývania?

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR č. 124/1996 Z.z. o ŠFRB za účelom financovania štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu na Slovensku. ŠFRB je zameraný hlavne na výstavbu bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie bytového fondu.

2. Kto môže byť žiadateľom o podporu zo ŠFRB?

 • Fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti,
 • Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky:
  • právnická osoba
  • právnická osoba – obec
  • právnická osoba – nezisková organizácia

3. Keď je to pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, aký môže byť môj príjem a ako ho preukážem?

Ustanovenie podľa zákona určuje, že podporu z prostriedkov ŠFRB je možné poskytnúť osobe, u ktorej príjem v domácnosti neprevyšuje 3,5 násobok životného minima. Životné minimum sa vždy mení k 1.7. Príjem sa dá preukázať v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa poberal príjem zo závislej činnosti od jedného alebo viacerých zamestnávateľov, alebo samostatne zárobkovo činná osoba výpisom z daňového priznania k dani príjmov. Tieto doklady musia byť predložené v origináli.

4. Má ŠFRB nejaké zvýhodnené úrokové sadzby ako v banke a koľko môžem žiadať?

Áno. Zvýhodnená podpora sa poskytuje najmä mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, odchovancom z detských domovov, mestám a obciam pri výstavbe a kúpe nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Úroková sadzba je max. 6% počas celej doby splácania (% sú rôzne od druhu podpory). Pre mladých ľudí do 35 rokov je to úroková sadzba 2%. Úver na byt sa poskytuje v maximálnej výške 52.300,00 € na byt.

5. Aký byt môžem kúpiť, ak sa rozhodnem žiadať podporu zo ŠFRB?

Byt musí byť novostavba maximálne 2 roky po kolaudácii, musíte byť prvý vlastník a byt môže mať maximálnu podlahovú plochu 80m2 s výnimkou odchovanca z detského domova, ktorý môže žiadať o podporu aj na starší byt.

6. Musím mať nejaké vlastné prostriedky, alebo mi fond poskytne celý úver?

Áno, treba mať aj vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia. Na žiadosť o podporu treba preukázať 20% vlastných prostriedkov z obstarávacej ceny bytu napríklad na účte alebo 20% vlastných prostriedkov sa dá preukázať aj spôsobom že sa zaplatila časť obstarávacej ceny.

7. Musím sa štátnemu fondu aj nejako zaručiť, ak si chcem vziať úver?

Áno, pri podaní žiadosti treba aj ručiť, jedným z troch foriem ručenia a to:

 • nehnuteľnosťou, ktorá bude predmetom záložného práva,
 • dvoma ručiteľmi,
 • bankovou zárukou.

Toto ručenie je len dočasné pokým nový byt nebude vo vašom vlastníctve a následne si prenesiete záložné právo na kupovanú nehnuteľnosť. Ak chcete ručiť nehnuteľnosťou treba aby hodnota nehnuteľnosti bola minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru. Ak ručiteľmi musia spĺňať podmienky splácania úveru. Ak bankovou zárukou treba predložiť záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.

8. Kto môže byť žiadateľom o podporu na realizáciu zateplenia bytového domu?

Právnické osoby – spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá, správcovia bytových domov.

9. Na aký účel je možné žiadať podporu zo ŠFRB?

Podporu z prostriedkov ŠFRB možno poskytnúť žiadateľom len na účely, ktoré sú určené zákonom č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Rozlišujeme dva spôsoby úveru, a to:

  • Obnova bytovej budovy
   • a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií,
   • b) obnovu a modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,
   • c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu ak sú preukázané oprávnenou (odborne spôsobilou) právnickou alebo fyzickou osobou.

V zmysle obnovy bytového domu možno podporu poskytnúť okrem zateplenia (vrátane odstránenia systémových porúch) aj na opravu a modernizáciu spoločných častí a zariadení bytového domu, napr. výťahov, vykurovacieho systému, kotolne vrátane technologického zariadenia, spoločné vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové rozvody.

  • Zatepľovanie bytovej budovy

Zateplenie všetkých častí bytového domu medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

10. V akej výške je možné čerpať úver na obnovu bytovej budovy a zatepľovanie bytovej budovy?

Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z obstarávacej ceny stavby (cena za zhotovenie stavby prípadne projektovú dokumentáciu) a z veľkosti podlahovej plochy bytov. Maximálna výška úveru pri obnove bytovej budovy môže byť 80 % z obstarávacej ceny a zároveň max. 420 €/m2 podlahovej plochy bytov s dobou splatnosti max. 20 rokov a s úrokom 1%. Obstarávacou cenou sa rozumie cena za zhotovenie stavby a projektové práce. Maximálna výška úveru na zatepľovanie bytovej budovy môže byť 80 % oprávnených nákladov stavby, ale zároveň maximálne 80 €/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome s dobou splatnosti max. 15 rokov a s úrokom 0 %. Oprávneným nákladom stavby sa rozumie cena za zhotovenie stavby, projektovú dokumentáciu, tepelnotechnický posudok, inžiniersku činnosť, energetický certifikát. Dĺžka realizácie stavby je 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu v banke.

11. Aké sú základné podmienky poskytnutia podpory?

Podmienky na poskytnutie úveru na zateplenie, resp. tepelnú ochranu budov:

 • vyhotovenie tepelnotechnického posudku s preukázaním zníženia spotreby tepla na vykurovanie minimálne o 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla pred zateplením pod podmienkou, že uskutočnením tejto úpravy sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom;
 • zateplenie sa musí uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien s preukázateľnou zhodou;
 • tepelnoizolačné práce musí vykonávať zhotovovateľ s platnou licenciou vydanou inšpekčným orgánom typu A (TSÚS, n. o., Bratislava, EUCERT, s. r. o., Žiar nad Hronom);
 • je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách;
 • musí byť 2/3 súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov súvisiacich s otázkami ohľadom zateplenia a vybavovaním úveru zo ŠFRB (zápisnica zo schôdze vlastníkov alebo zápisnica z písomného hlasovania).

12. Kde predložím žiadosť o úver na bytový dom a čo všetko k žiadosti treba?

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť na ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Mestský úrad do 14 dní skontroluje žiadosť a zašle na ŠFRB. Ten má lehotu 90 dní na rozhodnutie o pridelení / nepridelení podpory. Prílohy k žiadosti treba doložiť podľa zoznamu príloh uverejnených na stránke na www.sfrb.sk v sekcii „tlačivá a prílohy k žiadosti o úver“, účel obnova bytovej budovy U 501 alebo zatepľovanie bytovej budovy pre žiadateľa právnická osoba (správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov).

1. Je potrebné oznámiť na miestny úrad konanie kultúrneho a športového podujatia?

Zo zákona je povinnosť organizátora ohlásiť na Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka organizovanie verejného kultúrneho podujatia, a to najmenej 7 dní pred plánovaným termínom. Rovnako to platí o povinnosti podať oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia.
V prípade organizovania verejného športového podujatia podáva oznámenie organizátor pred konaním podujatia bežne najneskôr do 10 dní, avšak v prípade rizikového podujatia, podujatia s osobitným režimom alebo medzinárodného podujatia najneskôr 15 dní pred podujatím a 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
Túto povinnosť si organizátor podujatia splní vyplnením príslušného tlačiva, viď. otázka a odpoveď č. 2, ktoré podá na podateľňu MÚ alebo pošle elektronicky na kontakty uvedené v oblastiach kultúry a športu TU. Na zaslané ohlásenie/oznámenie zasiela MÚ organizátorovi podujatia svoje stanovisko.

web od 2day