Oznámenie – výrub stromu Gogoľová ul.

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04. 02. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn: 2007/17194/13-Je/Ro zo dňa 09. 01. 2008 na výrub nebezpečného stromu rastúceho na pozemku s parcel. č. 2694/197 na Gogoľovej ulici v k.ú. Petržalka

Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny. Výrub stromu bude vykonaný odbornou firmou v období vegetačného pokoja.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day