Zberný dvor odpadov Bratislava-Petržalka

Sp. zn.: 2008/1212 – 13/Ju

O Z N Á M E N I E

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o mene a doplnení niektorých zákonov určilo na základe doručených stanovísk k zámeru

„Zberný dvor odpadov Bratislava-Petržalka“,

že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať. V ďalších krokoch posudzovania bude zámer, ktorého navrhovateľom je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, plniť funkciu správy o hodnotení.

Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418, v stránkových dňoch a hodinách.

MilanFtáčnik
starosta

web od 2day