Oznámenie – oprava – Bytový dom Dolnozemská brána

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 05. 01. 2008 začal na základe žiadosti Ing.arch. Milana Kiačeka, Lazaretská 2, 811 08 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na súkromnom pozemkoch s parc. č. 2597, 2600, 2601, 2603 a 2604 na Jasovskej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby „Bytový dom Dolnozemská brána, Jasovská ulica“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

web od 2day