Verejné osvetlenie Bratislavy – kontakt

Na celom území mestskej časti Bratislava-Petržalka je vlastníkom a správcom verejného osvetlenia všetkých druhov Magistrát hl.mesta SR Bratislava. Magistrát zabezpečuje údržbu a prevádzku cez zmluvného partnera, ktorým je firma SIEMENS s.r.o., verejné osvetlenie, Stromová 9, Bratislava.

Kontakt e-mail : daniel.kubista@siemens.com.
Vaše sťažnosti, pripomienky, návrhy a upozornenia smerujte na uvedenú adresu.

Pre nahlasovanie porúch je zabezpečený dispečing, ktorý je v prevádzke počas 24 hod.
Poruchy je možné a potrebné hlásiť kedykoľvek na číslo telefónu +421 2 638 101 51.

Prevádzkovým technikom pre Petržalku je menovite p. Kubišta, ktorého zastihnete na č.t. 5968 3032, č.faxu 5968 5044.

Na nahlásenie porúch VO je možné použiť aj WEB rozhranie www.siemens.sk/osvetlenie

web od 2day