Oznámenie – výrub stromov Haanova ul.

Sp. zn.: 2008/752-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 01. 2008 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov v zastúpení správcu bytového domu Haanova 11-21, 851 05 Bratislava správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub borovíc,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 251 na Haanovej 11-21 v Bratislave. Stromy rastú v blízkosti bytového domu a spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day