Oznam – výrub stromov vo verejnej zeleni

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že Slovenský plynárenský priemysel-distibúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vykoná do konca marca 2008 výrub stromov rastúcich v ochrannom pásme plynovodu, ktorý vedie cez územie Petržalky. Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Výrub drevín bude zrealizovaný v týchto lokalitách:

• Mlynarovičova 4

• križovatka Romanova – Osuského

• Rovniankova 14-16 – plocha za parkoviskom

• Jiráskova 2-10 – plocha medzi parkoviskom a komunikáciou Jiráskova

• Haanova – plocha medzi areálom Gymnázia Haanova ul. a lužným lesom

• Furdekova 6

• plocha medzi Krasovského ulicou a Einsteinovou ulicou.

Stromy určené na výrub sú označené kruhovitým znakom žltej farby na kmeni stromu.

SPP – distribúcia, a.s. uviedol ako dôvod výrubu výskyt drevín v ochrannom pásme plynovodov. Plynovody vedúce vyššie uvedenými lokalitami boli v revíznej správe označené ako zariadenia, ktoré nie sú schopné bezpečnej prevádzky. Oprávnenie odstraňovať a okliesňovať stromy v ochrannom pásme plynárenského zariadenia vplýva spoločnosti SPP- distribúcia, a.s. z § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

web od 2day