Oznam – výrub stromov na Bzovíckej ul.

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 04. 03. 2008 začal na základe žiadosti obyvateľov bytového domu na Bzovíckej ulici 26 a 28 správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemku verejnej zelene s parc. č. 2461

na Bzovíckej ulici č. 26, 28 v k.ú. Petržalka z dôvodu tienenia.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste žiadaného výrubu drevín. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day