Oznámenie – výrub stromu Lachova ul.

Sp. zn.: 2008/4009 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 03. 2008 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 10-16 v Bratislave, v zastúpení správcu Správa domov, s. r. o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parc. č. 56 na Lachovej ulici č. 10 v Bratislave. Strom rastie v tesnej blízkosti bytového domu a koreňmi narúša kanalizačnú prípojku z domu do verejnej kanalizácie.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day