Oznam – výrub stromov na Nobelovom nám.

Sp.zn.: 2008/4148/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 03. 2008 začal na základe žiadosti riaditeľstva Základnej školy, Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú v areáli školy na Nobelovom námestí č. 6, z dôvodu revitalizácie školského areálu v súvislosti so zámerom školy rozšíriť tenisové kurty.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day