Oznámenie – výrub stromu Röntgenová ul.

Sp.zn.: 2008/4230/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 03. 2008 začal na základe žiadosti správcu komunikácií III. a IV. triedy – investičný referát oddelenia nakladania s majetkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 852 12 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie na parkovisku na Röntgenovej ulici č. 4., z dôvodu ohrozenia prevádzkyschopnosti kanalizácie.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day