Oznam – výrub stromov na Prokofievovej ul.

Sp.zn.: 2008/5066/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 07. 04. 2008 začal na základe žiadosti Základnej školy, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín v areáli základnej školy, na pozemkoch s parc. č. 3288, 3281 a 3282,

z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste žiadaného výrubu drevín. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day