Inzerát – Stredisko služieb školám – prijatie zamestnanca

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, rozpočtová organizácia, príjme do hlavného pracovného pomeru zamestnanca na funkciu:

„Referent pre rozpočet a evidenciu majetku“

Požadované vzdelanie: ekonomické – stredné odborné s maturitou, vysokoškolské

Požadovaná prax:

– 5 rokov so stredoškolským vzdelaním

– 3 roky s vysokoškolským vzdelaním

– výhodou je prax v rozpočtovej organizácii verejnej správy

Termín nástupu: 1.5.2008

Náplň práce:

– tvorba návrhu rozpočtu z podkladov odborných úsekov a školských zariadení

– polročné a ročné vyhodnotenie čerpania rozpočtu

– priebežná finančná kontrola

– evidencia a účtovanie majetku vrátane odpisov (len SSŠaŠZ Petržalka)

Bližšie informácie: p. Prokešová, č.t. 02/68201058, e-mail prokesova.sssaszp@stonline.skZáujemcovia môžu svoju žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane štruktúrovaného životopisu predložiť do podateľne organizácie na vyššie uvedenú adresu, resp. zaslať e-mailom v termíne do 25.4.2008, 12,00 hod.

web od 2day