Oznam – výrub stromov Veľký Draždiak

Sp. zn.: 2008/00047-13/Li

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 12. 05. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov rastúcich na parcele č. 2843/21 situovanej v blízkosti jazera Veľký Draždiak.

Dôvodom výrubu je výstavba objektu: „Rehabilitačné a diagnostické stredisko vrcholového športu“. Žiadateľ, spoločnosť SI Real, spol. s r. o. zabezpečí v čase do kolaudácie stavby náhradnú výsadbu podľa projektu sadovníckych úprav, ktorý tvorí prílohu č. 2 rozhodnutia, spracovateľ: DENDREA, Borodáčova 15, 821 03 Bratislava, marec 2008.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day