Oznam – výrub stromov na Krásnohorskej ul.

Sp.zn.: 2008/06942/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 12. 05. 2008 začal na základe žiadosti obyvateľov bytového domu na Krásnohorskej ulici 5 a 7 správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemku zelene s parc. č. 2733

na Krásno horskej ulici č. 5,7 v k.ú. Petržalka z dôvodu tienenia a narúšania statiky domu.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste žiadaného výrubu drevín. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day