Výzva na predloženie ponúk – Prenájom garážových státí

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva k predloženiu ponúk na prenájom garážových státí v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúcich sa na uliciach Mlynarovičova 14-24 a Rovniakova 4. Predmet ponuky :
Mestská časť Bratislava-Petržalka má v správe 226 garážových státí. Garážové státia sa nachádzajú v bytových domoch a ich strechu tvorí pochôdzna terasa. Na ulici Mlynarovičova 14-24 je 112 miest, na ulici Rovniankova 4 celkom 114 miest. Plocha garážových státí na Mlynarovičovej 14–24 je 12,30 m2 a na Rovniankovej 4 je 15,60 m2.

Garážové státia sú v súčasnosti prenajímané mestskou časťou jednotlivým nájomcom na základe samostatných zmlúv. Mestská časť Bratislava-Petržalka ponúka formou verejného obstarania dodávateľa služieb do prenájmu samostatnému právnemu subjektu všetky garážové státia ako celok. Doba prenájmu na päť rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia po jej ukončení. Začiatok prenájmu od 1.8.2008 resp. podľa dohody aj v neskoršom termíne podľa plnenia ponúkaného nájomcom.

Mestská časť ponúka státia do prenájmu vybranému nájomcovi za dohodnutú ročnú cenu predstavujúcu najvyššiu ponuku. Stanovenie nájomného voči užívateľom bude v kompetencii nájomcu.

Ponuky je potrebné predkladať v členení : samostatne Rovniakova, samostatne Mlynarovičova, resp. spolu za obidve a to podľa záujmu nájomcu. Podmienky vyhodnotenia súťaže budú oznámené každému záujemcovi pred odovzdaním prihlášky. Bližšie informácie k predloženiu ponúk môžu získať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát podnikateľských činností oddelenia nakladania s majetkom na 5. poschodí, č. dverí 522, 521 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/68286 868-9.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je potrebné predložiť :

– overenú kópiu oprávnenia podnikať v uvedenej oblasti
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.
– prípadné referencie od predchádzajúcich zmluvných partnerov v uvedenej činnosti

V prípade, že uchádzač uvedené doklady nepredloží, obstarávateľ nebude jeho ponuku akceptovať. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, ktorá je súčasne cenou konečnou, ktorú nájomca zaplatí za prenájom státí za kalendárny rok, resp. 12 mesiacov. Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke označenej heslom

„Ponuka na prenájom garážových státí – neotvárať“

Na obálke je potrebné uviesť aj názov a adresu uchádzača, resp. odosielateľa. Lehota na predloženie ponúk je

do 27.6.2008 do 12,00 hod.

Milan Ftáčnik, v.r.
starosta

web od 2day