Oznámenie – Bytový dom Dolnozemská brána

Sp.zn.: 2008/0100/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že bolo zastavené správne konanie vo veci vydania rozhodnutia orgánu ochrany prírody na výrub drevín, ktoré bolo začaté na základe žiadosti Ing.arch. Milana Kiačeka, Lazaretská 2, 811 08 Bratislava („ďalej len žiadateľ“). Dôvodom žiadosti na vydanie rozhodnutia na výrub drevín je realizácia stavby:

„Bytový dom Dolnozemská brána, Jasovská ulica“

Správne konanie bolo zastavené na základe žiadosti žiadateľa sp.zn.: 2008/9224/13 zo dňa 17. 06. 2008 o vzatí žiadosti späť a v súlade s § 82 ods. 9 písm. b) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom vzatia späť žiadosti je, že Hlavné mesto SR Bratislava nevydalo kladné záväzné stanovisko na stavbu: „Bytový dom Dolnozemská brána, Jasovská ulica.“

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day