Oznámenie – Zberný dvor odpadov Bratislava-Petržalka

Sp. zn.: 2008/9240-13/Ju

O Z N Á M E N I E

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslal Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako povoľujúcemu orgánu, a zároveň dotknutej obci záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti

„Zberný dvor odpadov Bratislava-Petržalka“,

ktoré vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418, v stránkových dňoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day