Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy na Ševčenkovej ulici č. 35 v Bratislave s nástupom 01.09.2008

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadovaného pre príslušný druh školského zariadenia, alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

– znalosť školskej legislatívy

– znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)

– osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (tlačivo ŠEVT)

– osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

– štruktúrovaný životopis

– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

– doklad o potvrdení pedagogickej praxe, riadiacu prax osobitne

– výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

– návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (MŠ)

– ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špeciálne znalosti

– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky označené heslom „VK MŠ Ševčenkova 35“ zašlite na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v uzatvorenej obálke do termínu 23. júla 2008 (to je posledný termín pre podaciu poštovú pečiatku). Predpokladaný termín výberového konania je 19. augusta 2008.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Milan Ftáčnik v.r.
starosta

web od 2day