Oznámenie – výrub stromov – Bohrova 1

Sp.zn.: 2008/10931/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24. 07. 2008 začal na základe žiadosti žiadateľa – Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú v areáli Materskej školy na Bohrovej ulici č. 1, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti osôb, a poškodzovania súčastí objektu koreňovým systémom drevín.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day