Oznámenie – výrub stromov – MŠ Pifflova

Sp.zn.: 2008/10929/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23. 07. 2008 začal na základe žiadosti žiadateľa – Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub dreviny,

ktorá rastie v areáli Materskej školy na Pifflovej ulici č. 10, z dôvodu narúšania oplotenia škôlky koreňovým systémom dreviny.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day