Oznámenie – výrub stromov – Röntgenova 4

Sp. zn.: 2008/4230 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 07. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu. Strom rastie na parkovisku na parcele č. 4708 na Röntgenovej ulici č. 4 a ohrozuje prevádzkyschopnosť kanalizácie. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu komunikácie.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day