Oznámenie – výrub stromov – Macharova

Sp.zn.: 2008/10926/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že 22. 07. 2008 začal na základe žiadosti spoločnosti IC.SK, s r.o. Žilinská 16, 817 78 Bratislava v zastúpení stavebníka Digital park Einsteinova, a.s., Krížkova 9, 811 04 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemkoch s parc. č. 4694/6 na Macharovej ulici

v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby: „Lávka ponad železničnú trať, Panónska cesta – Macharova“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day