Oznámenie – výrub stromu Panónska cesta

Sp.zn.: 2008/11048/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 23. 07. 2008 začal na základe žiadosti spoločnosti STAVO-ing, spol. s r. o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromu rastúceho na pozemku s parc. č. 3662/12 na Panónskej ceste

v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby: „Polyfunkčné centrum Panónska cesta“ prísluchajúcimi inžinierskymi sieťami, chodníkmi a parkoviskami.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day