Oznam – výrub stromov Vlastenecké námestie

Sp.zn.: 2008/11471/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začal správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemku verejnej zelene s parcel. č. 4428/12 a 4428/21

na Vlasteneckom námestí v k.ú Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„Revitalizácia Vlasteneckého námestia“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day