Oznam – výrub stromov na Šášovskej ul.

Sp.zn.: 2008/12021/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 14. 08. 2008 bolo začaté správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub nebezpečných stromov rastúcich na pozemkoch verejnej zelene s parc. č. 2351 a 2367

na Šášovskej ulici č. 14 v k.ú. Petržalka z dôvodu poškodených koreňových systémov, narušenej stability stromu a na Šášovskej ulici č. 4 z dôvodu poškodeného kmeňa stromu.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste žiadaného výrubu drevín. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day