Inzerát – prijatie zamestnanca na funkciu vedúci referent ekonomického oddelenia

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava,
rozpočtová organizácia, príjme do hlavného pracovného pomeru zamestnanca na funkciu:

„vedúci referent ekonomického oddelenia“.

Požadované vzdelanie: ekonomické – vysokoškolské, úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru.

Požadovaná prax:

– 5 rokov s vysokoškolským vzdelaním
– 10 rokov so stredoškolským vzdelaním.

Termín nástupu: 1. 11. 2008.

Náplň práce:

– komplexné zabezpečenie účtovnej agendy výdavkov, miezd, odvodov a transferov
– účtovanie miezd a ostatných výdavkov na školské zariadenia
– vyhotovenie výkonov /súvaha, doplňujúce údaje, výkon o plnení príjmov a výdavkov a príloha k súvahe
– vykonávanie mesačných uzávierok, polročnej a ročnej uzávierky,
– vedenie centrálnej evidencie účtovných dokladov
– koordinuje, riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje prácu na ekonomickom úseku.

Záujemcovia môžu svoju žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane štruktúrovaného životopisu predložiť do podateľne organizácie na vyššie uvedenú adresu alebo zaslať

e-mailom prokesova@mail.t-com.skv termíne do 22. 9. 2008.

web od 2day