Oznam – výrub stromov Bohrova 1

Sp. zn.: 2008/10931 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 09. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov.

Stromy rastú v areáli Materskej školy Bohrova 1, na pozemku parc. č. 4964 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5 z dôvodu ohrozovania bezpečnosti osôb, a poškodzovania súčastí objektu koreňovým systémom drevín.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day