Oznam – výrub stromov Macharova ul.

Sp.zn.: 2008/13243/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 16. 09. 2008 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú vo verejnej zeleni pri obytnom dome na Macharovej ulici č. 3, z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov v dôsledku nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day