Oznámenie – výrub stromu Macharova 1

Sp. zn.: 2008/10927 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 09. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu.

Strom rastie v areáli Materskej školy Macharova 1, na pozemku parc. č. 4575 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5 z dôvodu poškodzovania objektu škôlky a ohrozovania prevádzkyschopnosti kanalizácie koreňovým systémom dreviny.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day