Oznámenie – výrub stromu Wolkrová ul.

Sp.zn.: 2008/13240/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 16. 09. 2008 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov Wolkrova 27, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie pred vchodom do obytného domu na Wolkrovej ulici č. 27, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti kanalizácie koreňovým systémom dreviny a nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day