Oznámenie – výrub stromu Tupolevova ul.

Sp. zn.: 2008/13218 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 09. 2008 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Tupolevova 2, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3239, pred vchodom bytového domu Tupolevova 2, v Bratislave-Petržalke. Strom rastie v tesnej blízkosti bytového domu, zasahuje do okien bytov, spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, ohrozuje majetok a znižuje kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day