Oznam – výrub stromov Námestie hraničiarov

Sp. zn.: 2008/13823-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 22. 09. 2008 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Námestie hraničiarov 19-23, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 183, pred vchodom bytového domu Námestie hraničiarov 19-21, v Bratislave. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytového domu, zasahujú do okien bytov, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day