Oznam – výrub stromov na Úderníckej ulici

Sp.zn.: 2008/14135/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 27. 09. 2008 začal na základe žiadosti spoločnosti Pio Keramoprojekt Trenčín, a.s. Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, v zastúpení investora FREDRIKSSON, spol. s r.o., Panská 9, 811 09 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na súkromnom pozemku s parc. č. 3713/5, 3717, 3718/1, 3718/2, a 3720/5

na Úderníckej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu výstavby Polyfunkčného bytového domu I. a II., Údernícka ulica.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day