Oznam – výrub stromov Jiráskova 8-10

Sp. zn.: 2008/14147 -13/Ju

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 10. 2008 začal na základe žiadosti Petržalskej správcovskej spoločnosti, spol. s r. o. v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Jiráskova 8-10, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3276, pred bytovým domom Jiráskova 8-10, v Bratislave-Petržalke. Stromy rastú v blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a zdravie ľudí a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day