Oznam – Súhrnný VÚP Dunaj na východ od Viedne

O Z N Á M E N I E

Dolnorakúska zemská vláda podľa čl. 5 odst. 4 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie projektu

„Súhrnný vodohospodársky úpravný projekt Dunaj
na východ od Viedne“,

pozýva Ministerstvo životného prostredia SR a slovenskú verejnosť na ústne konanie, ktoré sa uskutoční

v dňoch 21. – 23. 10. 2008 s plánovaným začiatkom o 9,00 hod.

v Kulturfabrik Hainburg, Kulturplatz 1, 2410 Hainburg/Donau.

Simultánny predklad bude zabezpečený dňa 21. 10. 2008. Doprava na rokovanie je individuálna na vlastné náklady.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day