Oznam – výrub stromov Wolkrova ul.

Sp.zn.: 2008/15277/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 10. 2008 začal na základe žiadosti správcu bytového domu Wolkrova 11–13, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene pred vchodom do obytného domu na Wolkrovej ulici č. 13, z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day