Oznam – výrub stromov Údernícka ul.

Sp.zn.: 2008/15066/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 15. 10. 2008 začal na základe žiadosti Ing. arch. Ivana Kočana, Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava v zastúpení investora spoločnosti Kreal s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na súkromných pozemkoch s parc. č. 3694/6,7 a 3694/57 na Úderníckej ulici v k.ú. Petržalka

z dôvodu realizácie stavby: „Polyfunkčný objekt Kreal, Bratislava – Petržalka“ s príslúchajúcimi komunikáciami, chodníkmi a parkoviskami.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day