Oznam – výrub stromov vo verejnej zeleni

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava vykoná do konca roka 2009 výrub stromov rastúcich v ochrannom pásme elektrického vedenia veľmi vysokého napätia., ktorý vedie cez územie Petržalky. Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Výrub drevín bude zrealizovaný v týchto lokalitách:

• Antolská ulica smerom k Veľkému Draždiaku
• križovatka Jantárova ulica – Topoľčianska ulica
• Šintavská ulica – (oproti VÚB)
• Smolenická ulica – Budatínska ulica 1 (oproti parkovisku Tesco)

Stromy určené na výrub sú označené kruhovitým znakom modrej farby na kmeni stromu.

Západoslovenská energetika, a.s. – uviedla ako dôvod výrubu výskyt drevín v ochrannom pásme elektrického vedia veľmi vysokého napätia. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia 15 m od krajného vodiča na každú stranu.

web od 2day