Oznam – výrub stromov Ľubovnianska

Sp.zn.: 2008/15005/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začal na základe žiadosti obyvateľov správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov na pozemku zelene s parc. č. 2693/1

na Ľubovnianskej ulici č. 10-12 v k.ú. Petržalka z dôvodu rekonštrukcie predzáhradky bytového domu a výskytu drevín v ochrannom pásme inžinierských sietí.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day