Oznam – výrub stromov Vyšehradská ul.

Sp.zn.: 2008/1478713-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začal na základe žiadosti obyvateľov správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub borovíc na pozemku verejnej zelene s parc. č. 2406,

na Vyšehradskej ulici č. 25 v k.ú. Petržalka z dôvodu tienenia.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day