Oznam – výrub stromov Macharova

Sp. zn.: 2008/13243 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 30. 10. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov. Stromy rastú na ploche verejnej zelene na Macharovej ulici č. 3, na parcelách č. 4551/1 a č. 4530 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Macharovej č. 3, 5, 7 z dôvodu dlhodobého nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov v dôsledku ich nadmerného tienenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day