Oznam – výrub stromov Wolkrova

Sp. zn.: 2008/13240 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 30. 10. 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu. Strom rastie na ploche verejnej zelene na Wolkrovej ulici č. 27, na parcele č. 4416/1 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti samosprávy bytového domu na Wolkrovej ulici č. 25-29 dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti kanalizácie a nadmerného tienenia bytov s následkom zníženia hygienických podmienok bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day