Oznam – výrub stromov Andrusovova 7

Sp. zn.: 2008/15238 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 11. 2008 začal na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, s. r. o., v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Andrusovova 7, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3296, v tesnej blízkosti bytového domu Andrusovova 7 v Bratislave-Petržalke. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a zdravie ľudí a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day