Oznam – výrub stromov Lachova

Sp. zn.: 2008/16223 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 11. 2008 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Lachova 2-8, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 56, zo zadnej strany bytového domu Lachova 2-8, v Bratislave-Petržalke. Stromy rastú v blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a zdravie ľudí a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day