Oznam – výrub stromov na Ambroseho ul.

Sp. zn.: 2008/15446 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 11. 2008 začal na základe žiadosti Správcovskej kancelárie Progres, s. r. o., Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Ambroseho 2-12, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1287/1, v okolí bytového domu Ambroseho 2-12, v Bratislave-Petržalke. Dreviny rastú v blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a zdravie ľudí a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day