Výberové konanie – Garážové brány

Mestská časť Bratislava-Petržalka v zmysle § 6 , odsek 1 písmeno c) a § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na predloženie ponúk na dodanie a výmenu garážových brán s automatickým zabezpečením vstupu a výstupu osôb a motorových vozidiel do garážových stojísk na Mlynarovičovej ul. 14-24 a Rovniankovej ul.č. 4-6 Bratislava. Požadované sú dve brány o šírke cca 270 cm a dve brány o šírke cca 510 cm, výška cca 250 cm.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v súťažných podkladoch. Súčasťou súťažných podkladov sú aj kritériá hodnotenia zákazky pre potreby určenia víťaza súťaže. Podklady budú žiadateľovi zaslané písomne, alebo odovzdané osobne po ich vyžiadaní na adrese Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo u kontaktných osôb

Iveta Podhradská iveta.podhradska@petrzalka.sk
tel. 02/68 28 68 68,

Ing. Klaudia Plačková klaudia.plackova@petrzalka.sk
tel. 02/68 28 68 69.

Súťažné podklady môže záujemca požadovať odo dňa 5.11.2008 do 24.11.2008. Vlastné ponuky vrátane požadovaných dokladov a potvrdení je povinný doručiť do podateľne miestneho úradu najneskôr 1.12.2008 do 12.00 hod.. Otváranie obálok s obdržanými ponukami sa uskutoční v ten istý deň, t.j. 1.12.2008 v zasadačke miestneho úradu.

Obhliadka garážových stojísk bude umožnená každému záujemcovi, ktorý si vyzdvihne súťažné podklady po predchádzajúcom dohovore s kontaktnými osobami.

Do výberového konania záujemcovia predložia okrem vlastnej písomnej ponuky aj :
– overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové a ďalšie nedoplatky ( poisťovne )
– certifikát kvality, potvrdenie skúšobného ústavu alebo obdobný doklad preukazujúci skutočnosť, že dodávaný tovar spĺňa všetky podmienky bezpečnosti prevádzky a ochrany zdravia podľa platných noriem a predpisov
– referencie požadujeme minimálne od 3 odberateľov, resp. odkaz na nich.
V prípade, ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady, bude zo súťaže vylúčený. Základným kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa § 35, odsek 1 zákona 25 / 2006 Z.z. odsek a) je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, podrobnosti hodnotenia sú uvedené v podkladoch.

Ponuky nie je možné zaslať poštou, musia byť doručené osobne do podateľne miestneho úradu na adrese
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Na obálke uveďte obchodné meno a adresu uchádzača. Súčasne obálku výrazne označte „Garážové brány–neotvárať“.
Ponuky zaslané poštou, alebo doručené iným spôsobom ako je stanovené, nebudú do súťaže zaradené a obálky budú neotvorené vrátené odosielateľovi.
Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo :
– uverejnené podmienky ponukového konania meniť alebo ponukové konanie zrušiť,
– uzatvoriť zmluvu o dodávke iba s dodávateľom spľňajúcim všetky zadané podmienky dodávky, resp. zmluvu neuzatvoriť vôbec v prípade zistenia, že ponuka nevyhovuje v plnom rozsahu očakávaniam objednávateľa.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day